Kako pronaći Windows 8 (8.1) Product Key bez dodatnog softvera

Najpopularniji način preuzimanja Windows aktivacijskog ključa je korišćenjem nekog dodatnog softvera. Iako ima dosta slobodnih aplikacija i softvera na raspolaganju za ovaj posao, činjenica je da možete obnoviti Windows Producr Key iz registra bez korišćenja nekog drugog softvera. Ovde ću Vam pokazati kako to možete uraditi:

1.  Kopirate kod koji možete videti ispod u Notepad. Snimite ga na Vaš desktop pod nazivom RecoverKey.ps1

Napomena: veoma je važno snimiti fajl sa .ps1 ekstenzijom.

 

 function Get-WindowsKey {
 ## function to retrieve the Windows Product Key from any PC
 param ($targets = ".")
 $hklm = 2147483650
 $regPath = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
 $regValue = "DigitalProductId64"
 Foreach ($target in $targets) {
 $productKey = $null
 $win32os = $null
 $wmi = [WMIClass]"\\$target\root\default:stdRegProv"
 $data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)
 $binArray = ($data.uValue)[52..66]
 $charsArray = "B","C","D","F","G","H","J","K","M","P","Q","R","T","V","W","X","Y","2","3","4","6","7","8","9"
 ## decrypt base24 encoded binary data
 For ($i = 24; $i -ge 0; $i--) {
 $k = 0
 For ($j = 14; $j -ge 0; $j--) {
 $k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]
 $binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)
 $k = $k % 24
 }
 $productKey = $charsArray[$k] + $productKey
 If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {
 $productKey = "-" + $productKey
 }
 }
 $win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target
 $obj = New-Object Object
 $obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target
 $obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption
 $obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion
 $obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture
 $obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber
 $obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser
 $obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber
 $obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey
 $obj
 }
 }


1

 

2. Otvorite Windows PowerShell kao administrator. To možete pronaći u Windowsu 8 (8.1), u Metro interfejsu (prečica je Windows dugme na tastaturi windows_symbol) ukucate u pretragu Windows Power shell i on će se pojaviti na levoj strani odmah ispod pretrage.

2

3. Desni klik na Power Shell i pokrećete ga kao Administrator.

4. Nako toga će Vam izaći  User Account Control (UAC) dijalog gde ćete kliknuti na dugme Yes.

5. Posle u PowerShell prozoru, ukucajte komandu ispod (kopirajte je odavde) i pritisnite Enter taster za promenu politike izvršenja za ne – potpisanih skripte.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

3

6. Ukucajte ‘Y’ kada vidite porukuDo you want to change the execution policy” .

7. I na kraju ukucate komandu (ispod – umesto ITNovosti.rs ide naziv Vašeg računara) i pritisnite Enter taster nakon čega će se pojaviti Vaš Windows 8 product key

Import-Module C:\Users\ITNovosti.rs\Desktop\RecoverKey.ps1; Get-WindowsKey

U gornjoj komandi, zamenite “C:\Users\ITNovosti.rs\Desktop\RecoverKey.ps1” sa putanjom ka prethodno sačuvanom RecoverKei.ps1 fajlu. Da biste lako dobili putanju, pritisnite i držite taster Shift, kliknite desnim tasterom miša na datoteku RecoverKei.ps1, a zatim kliknite na dugme Copy as path iz padajućeg menija.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes